STATUT „FUNDACJI DOBRO DOBREM WRACA”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosi nazwę FUNDACJA DOBRO DOBREM WRACA zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez Edytę Maliszewską oraz Tomasza Janowskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Kowalach, ul. Andromedy 1/1 przez notariusza Magdalena Wnuczko pod numerem repertorium A 53/2018 z dnia 04.01.2018 r.

 

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016. poz.40 t.j.), na podstawie przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz.1118 t.j.) oraz niniejszego Statutu.

 2. Właściwym Sądem Rejonowym jest Sąd Rejonowy – Gdańsk Północ w Gdańsku.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na cel Fundacji, którym jest Minister Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji. W przypadku działania za granicą Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa.

 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób o których mowa w § 8 Statutu Fundacji.

 5. Działalność statutowa Fundacji może byś prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 6. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

   

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. Nazwa Fundacji brzmi: FUNDACJA DOBRO DOBREM WRACA. Fundacja może używać znaku graficznego.

 

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

 1. Fundacja jest apolityczna.

 2. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagającą ludziom w szczególności dzieciom, młodzieży oraz dorosłym chorym i niepełnosprawnym, seniorom oraz osobom bezdomnym. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej.

 3. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. Nr 96 poz 873 ze zmianami)

   

§8

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

 1. Pomoc, w tym pomoc społeczna dzieciom, młodzieży oraz dorosłym i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych chorych i niepełnosprawnych.

 2. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia.

 3. Pomoc pacjentom w dostępie do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków pomocniczych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych, usług medycznych i rehabilitacyjnych, świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów i osób bezdomnych.

 4. Pomoc szpitalom i placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym, ośrodkom dla bezdomnych.

 5. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym.

 6. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom w okolicznościach uzasadniających ich trudną sytuację zdrowotną i bytową.

 7. Niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno wyleczalnymi chorobami.

 8. Niesienie pomocy osobom oczekującym na skomplikowane bądź kosztowne leczenie.

 9. Ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia.

 10. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym.

 11. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna)

 12. Zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin.

 13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 14. Działalność charytatywna.

 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 16. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 17. Organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.

 18. Organizowanie tzw. szkół życia dla osób niepełnosprawnych mających na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 19. Organizowanie terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

 20. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

 21. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 22. Turystyka i krajoznawstwo.

 23. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 24. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji.

 2. Prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie darczyńców, ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji.

 3. Organizowanie zbiórek publicznych.

 4. Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy.

 5. Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków.

 6. Organizowanie rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

 7. Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.

 8. Pomoc rzeczową, finansową oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych lub chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 9. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami.

 10. Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

 11. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz bezdomnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin.

 12. Wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 13. Wspieranie merytoryczne oraz finansowe wszelkich innych działań zapobiegających problemowi powstania niepełnosprawności oraz minimalizujących jego skutki w społeczeństwie.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbliżona z celami statutowymi Fundacji.

 

§ 11

Statutowa działalność Fundacji w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 

§ 12

Dla realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie:

 1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 2. Odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§ 14

 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych:

  1. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD)

  2. Praktyka lekarska (86.21.Z PKD)

  3. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90 PKD)

  4. Działalność paramedyczna (86.90.D PKD)

  5. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD)

  6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z PKD)

  7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z PKD)

  8. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z PKD)

  9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z PKD)

  10. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z PKD)

  11. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD)

  12. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z PKD)

  13. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2 PKD)

  14. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z PKD)

  15. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z PKD)

  16. Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD)

  17. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z PKD)

  18. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD)

  19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD)

  20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD)

  21. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)

22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

(94.99.Z PKD)

23. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD)

24.Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

25. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z)

26. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 15

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

§ 16

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

 

§ 17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami poprzez:

  1. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD)

  2. Praktyka lekarska (86.2 PKD)

  3. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90 PKD)

  4. Działalność paramedyczna (86.90.D PKD)

  5. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD)

  6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z PKD)

  7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z PKD)

  8. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z PKD)

  9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z PKD)

  10. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z PKD)

  11. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD)

  12. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z PKD)

  13. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2 PKD)

  14. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z PKD)

  15. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z PKD)

  16. Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD)

  17. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z PKD)

  18. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD)

  19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD)

  20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD)

  21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD)

  22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)

23. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

(94.99.Z PKD)

24. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD)

25. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8 PKD)

26. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9 PKD)

27. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91 PKD)

28.Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z)

30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

 

§ 18

Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

 

§ 19

W dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków pieniężnych przeznaczonych na prowadzenie tej działalności wyniesie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz rzeczy ruchome tj.:

1. Pionizator – o wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

2. Bieżnia elektryczna – o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)

3. Rower poziomy stacjonarny – o wartości 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych)

4. Rower poziomy stacjonarny – o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

5. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – o wartości 200 zł (dwieście złotych)

6. 2 lampy rozgrzewające – o łącznej wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych)

7. Masażer – o wartości 500 zł (pięćset złotych)

8. Mata masująca – o wartości 800 zł (osiemset złotych)

9. Orbitek – o wartości 500 zł (pięćset złotych)

10. Koncentrator tlenu – o wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

Łączna wartość rzeczy ruchomych wynosi: 19.550 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

 

§ 20

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 1. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 3. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.

 4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

 1. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu wg obowiązujących zasad.

 2. Decyzja o ustanowieniu zakładu i innych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 3. Decyzja o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 4. Kierownikiem zakładu może być członek Zarządu Fundacji.

 5. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do nabycia lub zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 6. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 8. Działalność gospodarcza wykonywana przez Fundację nie może polegać na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektrycznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi metalami.

 9. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 10. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 21

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) oraz rzeczy ruchomych:

1. Pionizator – o wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

2. Bieżnia elektryczna – o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)

3. Rower poziomy stacjonarny – o wartości 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych)

4. Rower poziomy stacjonarny – o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

5. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – o wartości 200 zł (dwieście złotych)

6. 2 lampy rozgrzewające – o łącznej wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych)

7. Masażer – o wartości 500 zł (pięćset złotych)

8. Mata masująca – o wartości 800 zł (osiemset złotych)

9. Orbitek – o wartości 500 zł (pięćset złotych)

10. Koncentrator tlenu – o wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

Łączna wartość rzeczy ruchomych wynosi: 19.550 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) przyznanych przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji

 

§ 22

Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 5.000 zł i rzeczy ruchome na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 23

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.

 2. Dotacji, datków i subwencji.

 3. Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację..

 4. Dochodów z majątku Fundacji.

 5. Odsetek bankowych.

 6. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 7. Środków finansowych, papierów wartościowych, nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania.

 8. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 24

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

§ 25

Fundacja nie ma prawa podejmować działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.

 4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

§ 26

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania

 4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółek, lokat bankowych i papierach wartościowych.

 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE FUNDACJI

§ 27

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powołanym przez Fundatorów na czas nieokreślony.

 2. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powołanych przez Fundatorów.

 4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 6. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ustalają i zatwierdzają Fundatorzy.

 7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Fundatorów w drodze uchwały.

 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania, długotrwałej choroby (powyżej 180 dni) bądź śmierci członka Zarządu.

 9. Zarząd jest powołany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym.

 10. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§ 28

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 3. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej cztery razy w roku.

 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały – zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

 5. Zarząd przynajmniej raz w roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określać będzie „Regulamin Zarządu Fundacji”

 

§ 29

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. uchwalenie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  2. uchwalanie regulaminów,

  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  5. Realizacja programów działania Fundacji.

  6. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.

  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów,

  7. zmiana statutu Fundacji,

  8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  9. nadzór nad działalnością Fundacji

 

§ 30

Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje w Zarządzie Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 31

Pierwsza Rada Fundacji powołana zostanie przez Zarząd Fundacji w terminie osiemnastu miesięcy licząc od dnia zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 32

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU

§ 33

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora.

 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

 4. Zmiany w statucie muszą być uchwalone jednomyślnie przez cały Zarząd.

 

ROZDZIAŁ IX

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 34

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

ROZDZIAŁ X

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 35

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których zastała powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

§ 36

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 37

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

 

§ 40

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy ustawy o fundacjach.

 

 

 

Niniejszy jednolity tekst Statutu został przyjęty przez Fundatorów Uchwałą z dnia 04 stycznia 2018 r.

 

 

Edyta Maliszewska  

Tomasz Janowski

 

 

Jak można pomóc
Wpłacając dowolną kwotę na konto:
Fundacja Dobro Dobrem Wraca
ul. Baśniowa 6, 80-180 Gdańsk
Bank PKO BP
41 1020 4900 0000 8002 3106 0124
w tytule przelewu prosimy wpisać:
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
Kod BIC (Swift) BPKOPLPW
Kod kraju PL
Lub www.pomagam.pl/fddw

 1. Można przekazać dary rzeczowe, które Fundacja wystawiać będzie na aukcje charytatywne i w ten sposób pozyskiwać środki na remont i modernizację Centrum Intensywnej Rehabilitacji KONICZYNKA - GDYNIA.
 2. Można przekazać materiały i drobny sprzęt niezbędny do remontu.
 3. Możesz pomóc Fundacji przychodząc i pomagając w remoncie.

Zobacz też nasze strony na facebooku

Dane teleadresowe
Biuro Fundacji DOBRO DOBREM WRACA
mieści się w Gdyni (80-180),
ul. Chwarznieńska 136-138
tel. 58 71 61 350
czynne od poniedziałku do piątku 9-14

nr konta BNP PARIBAS
19 1750 0012 0000 0000 4102 7754

KRS 0000716398
NIP 583 328 44 03
REGON 369378971